52.Ferdin fikri hayatındaki hürriyet haklarında birisi de vicdan hürriyetidir her fert istediğini düşünmek

52.Ferdin fikri hayatındaki hürriyet haklarında birisi de vicdan hürriyetidir her fert istediğini düşünmek istediğine inanmak kendine mahsus siyasi bir fikre malik olmak intihap ettiği dinin icabetini yapmak ve ya yapmamak hak ve hürriyetine maliktir kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz vicdan hürriyeti mutlak ve taarruz edilmez ferdin tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalarıdır medeniyetin geri olduğu cehalet devirlerinde fikir ve vicdan hürriyeti tahakküm ve tazyik altında idi insanlık bunda çok zarar görmüştür bilhassa din muhafızlığı kisvesine bürünenlerin hakikati düşünebilenler söylenebilenler hakkında reva gördükleri zülüm ve işkenceler insanlık tarihinde daima kirli facialar olarak kalacaktır Türkiye cumhuriyetinde her reşit dinini intihapta hür olduğu gibi muayyen bir dinin merasimi de serbesttir yani ayin hürriyeti masundur tabiatıyla ayinler asayiş ve umumi adaba muğayir olamaz siyasi nümayiş şeklinde de yapılamaz mazide çok görülmüş olan bu gibi hallere artık Türkiye cumhuriyeti dahilinde bilumum tekeler ve zaviyeler ve türbeler kanunla set edilmiştir tarikatlar lağvolunmuştur şeyhlik dervişlik çelebilik halifelik falcılık büyücülük türbedarlık vs irtica membaı ve cehalet damgalarıdır türk milleti böyle müesseslere ve onların mensuplarına tahammül edemezdi ve etmedi.